Thailand Brick Game 2019

Thailand Brick Game 2019 การแข่งขันตัวต่อ เพื่อเสริมจินตนาการ ภายใต้โจทย์ “เมืองในฝัน” ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมให้กำลังใจเหล่าน้อง ๆ กันในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต

ตารางการแข่งขัน

วันที่18 พฤษภาคม 2562         รุ่นระดับประถมศึกษา

เวลา 10.00 น. – 10.30 น.       ลงทะเบียนการแข่งขัน

เวลา 10.30 น. – 11.00 น.       ชี้แจงกฎ กติกาการแข่งขัน

เวลา 11.00 น. – 12.00 น.       เริ่มประกอบตัวต่อBrick

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่แข่งข

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.       เริ่มประกอบตัวต่อBrick (ต่อ)

เวลา 16.00 น. – 17.00 น.       ส่งผลงานให้กับคณะกรรมการ

วันที่19 พฤษภาคม 2562         รุ่นระดับประถมศึกษา

เวลา 10.00 น. – 12.00 น.       กรรมการสัมภาษณ์ ซักถามนักเรียนแต่ละทีม

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่แข่งข

เวลา 13.00 น. – 15.00 น.       กรรมการสัมภาษณ์ ซักถามนักเรียนแต่ละทีม

เวลา 15.00 น. – 16.00 น.       ประกาศผลการแข่งขัน/มอบรางวัล

วันที่20 พฤษภาคม 2562         รุ่นระดับมัธยมศึกษา/ รุ่นไม่จำกัดอายุ

เวลา 10.00 น. – 10.30 น.       ลงทะเบียนการแข่งขัน

เวลา 10.30 น. – 11.00 น.       ชี้แจงกฎ กติกาการแข่งขัน

เวลา 11.00 น. – 12.00 น.       เริ่มประกอบตัวต่อBrick

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน(ไม่อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่แข่งขัน)

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.       เริ่มประกอบตัวต่อBrick (ต่อ)

เวลา 16.00 น. – 17.00 น.       ส่งผลงานให้กับคณะกรรมการ

วันที่21 พฤษภาคม 2562         รุ่นระดับมัธยมศึกษา/ รุ่นไม่จำกัดอายุ

เวลา 10.00 น. – 12.00 น.       กรรมการสัมภาษณ์ซักถามนักเรียนแต่ละทีม

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่แข่งขัน

เวลา 13.00 น. – 15.00 น.       กรรมการสัมภาษณ์ ซักถามนักเรียนแต่ละทีม

เวลา 15.00 น. – 16.00 น.       ประกาศผลการแข่งขัน/มอบรางวัล

รางวัลการแข่งขัน

รุ่นระดับประถมศึกษา                              

รางวัลชนะเลิศ                        ได้รับทุนการศึกษา5,000 บาท         โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1              ได้รับทุนการศึกษา3,000 บาท         โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ได้รับทุนการศึกษา2,000 บาท         โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลBest Design 3 รางวัล           ได้รับทุนการศึกษา1,000 บาท      โล่รางวัล เกียรติบัตร

รุ่นระดับมัธยมศึกษา                                

รางวัลชนะเลิศ                        ได้รับทุนการศึกษา5,000 บาท         โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ได้รับทุนการศึกษา3,000 บาท         โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ได้รับทุนการศึกษา2,000 บาท         โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัล Best Design  3 รางวัล     ได้รับทุนการศึกษา1,000 บาท       โล่รางวัล เกียรติบัตร

รุ่นไม่จำกัดอายุ                              

รางวัลชนะเลิศ                        ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท      โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ได้รับทุนการศึกษา5,000 บาท         โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ได้รับทุนการศึกษา2,000 บาท         โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัล Best Design3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา1,000 บาท      โล่รางวัล เกียรติบัตร

ชื่องาน     : Thailand Brick Game 2019

วันที่    : 18 – 21 พฤษภาคม 2562                    

สถานที่         : ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้า เอดะฮับ รังสิต

Menu