WORLD ROBOT GAMES THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

ศูนย์การค้า เดอะ ฮับ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน World Robot Game Thailand Thailand Championship 2019

เพื่อเฟ้นหาทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย ร่วมชิงชัยในการแข่งขันหุ่นยนต์ นานาชาติ World Robot Game 2019 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ห้องไดมอนฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ช่วงวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562

โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 8 รายการ ได้แก่

 1. หุ่นยนต์ซูโม่
 2. หุ่นยนต์ Innovative Robot
 3. หุ่นยนต์รักบี้
 4. หุ่นยนต์ Line Tracing
 5. หุ่นยนต์ Mini Rescue
 6. หุ่นยนต์ Biped Robot Race
 7. หุ่นยนต์ Intelligent Robot
 8. หุ่นยนต์ Xtreme Robot

โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้

 1. การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (Sumo Robot) แบ่งเป็น

ประเภท Master  อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 กิโลกรัมแบบอัตโนมัติประเภท Master Double – Rc อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

ประเภท Junior แบบอัตโนมัติอายุไม่เกิน 14 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 กิโลกรัมแบบอัตโนมัติ

ประเภท Junior Double – Rc อายุไม่เกิน 14 ปี น้ำหรักไม่เกิน 1 กิโลกรัม

ประเภท Senior แบบอัตโนมัติ อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 กิโลกรัม

ประเภท Senior Rc อายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 กิโลกรัม

จำนวนสมาชิก 1 หรือ 2 คนต่อทีม ผู้ที่เข้าแข่งขันต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมประกอบกับทักษะในด้านโคลงสร้างให้แน่นหนาและแข็งแรงพอที่จะไม่กระจายออกเป็นเสี่ยงเมื่อประทะกับฝ่ายตรงข้าม

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ Innovative Robot แบ่งเป็น

ประเภท Master อายุไม่เกิน 10 ปี (7-10 ปี)

ประเภท Junior  อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 14 ปี

ประเภท Senior อายุ 14 ปีขึ้นไป

 • การแข้งขันหุ่นยนต์เดิน 2 ขา (Biped Robot Race)

ประเภท Open-Rc ไม่จำกัดอายุ

จำนวนสมาชิก 1 หรือ 2 คนต้อทีม ผู้เข้างแข่งขันต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมให้หุ่นยนต์เดิน 2 ขา สามารถเดินได้เร็วที่สุด

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ Rugby

ประเภท Master อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

ประเภท Junior อายุตั้งแต่ 11 ปีขี้นไปแต่ไม่เกิน 14 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

ประเภท Senior อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 19 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 กิโลกรัม

จำนวนสมาชิก 1 ถึง 5 คนต่อทีม ผู้ที่เข้าแข่งขันต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์จำนวน 1 ถึง 5 ตัว ให้นำลูกบอลเข้าประตูโดยอ้างอิงกฎและกติการักบี้ ฝ่ายใดทำคะแนนได้มากกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะ

 • การแข่งขัน iBEAM Line  Tracing

ประเภท iBEAM Wheel Master อายุ 7 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี

ประเภท iBEAM Wheel Junior อายุ 11 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 14 ปี

ประเภท iBEAM Wheel Senior อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป

ประเภท Programmable Line Tracing Master อายุ 7 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี

ประเภท Programmable Line Tracing Junior อายุ 11ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 14 ปี

ประเภท Programmable Line Tracing Senior อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป

จำนวนสมาชิก 1 คนต่อทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ทักษะด้านกลไกในการปรังแต้งหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นสีดำไปตามระยะทางที่กำหนดด้วยความเร็วสูงสุด

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ Mini Rescue แบ่งเป็น

     ประเภท Junior อายุ 11 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 14 ปี

ประเภท Senior อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ Intelligent Robot แบ่งเป็น

ประเภท Junior อายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 14 ปี

ประเภท Senior อายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป

ประเภท IPST – Intelligent อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ Xtreme Robot แบ่งเป็น

ประเภท Sumo 3 Kg Xtreme แบบอัตโนมัติ

ประเภท Sumo 3 kg Xtreme – RC

ประเภท Line tracing Xtreme

รายการแข่งขันทั้งสิ้น 8 รายการ 27 ประเภท รางวัลทางศูนย์การค้าสนับสนุนเป็นโลหะและเหรียญรางวัลสำหรับทีมที่ชนะการแข่งขัน โดยมีโล่รางวัล จำนวน 153 โล่

แบ่งเป็น

-โล่รางวัลที่ 1 มูลค่าประมาณ         900 บาท จำนวน 27 โล่ เป็นเงิน 24,300 บาท

-โล่รางวัลที่ 2 มูลค่าประมาณ    700 บาท จำนวน 27 โล่ เป็นเงิน 18,900 บาท

-โล่รางวัลที่ 3 มูลค่าประมาณ             500 บาท จำนวน 27 โล่ เป็นเงิน 13,500 บาท

-โล่รางวัลที่ 4 มูลค่าประมาณ             400 บาท จำนวน 72 โล่ เป็นเงิน 28,800 บาท

รวมค่าโล่รางวัล                                                                     85,500 บาท

เหรียญรางวัล ทุกรางวัล รวมจำนวน 426 เหรียญราคาเหรียญละ 80 บาทรวมเป็นเงิน 34,080 บาท

ชื่องาน  :  WORLD ROBOT GAME THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

วันที่    : 1 – 3  สิงหาคม 2562                  

สถานที่ : ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต

เมนู