สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

  1. การจัดแสดงและประกวดผลงานของนักศึกษาอาชีวะศึกษา ในระดับภาค (ภาคกลาง) เพื่อหาผู้ชนะไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป

การแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ผลงาน และ 1 องค์ความรู้ ได้แก่

  • ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
  • ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  • ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
  • ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ และระบบสมองกลฝังตัว
  • ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
  • ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน

การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษและโครงการงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. รวมทั้งสิ้น 12 ประเภท

2. การตัดสิน จะแบ่งออกเป็น ประเภทละ 5 รางวัล ทั้ง 10 ประเภท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลขวัญใจมหาชน

3. ทุนการศึกษาที่ทางเซียร์ มอบให้กับทีมที่ชนะ ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท

รองชนะเลิศอับดับ 3 2,000 บาท

________________________________________
Facebook: http://facebook/thehubrangsit/ 

Instagram: https://bit.ly/2EQRTRz 

Youtube: https://bit.ly/2WmIg83

Menu