ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดปทุมธานี (One Stop Service : OSS)

รายละเอียด

🌟เปิดให้บริการตรวจลงตราวีซ่า!!
สำหรับใครที่ต้องการขอรับใบอนุญาตทำงาน และ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ(บัตรชมพู) 🎟

📌ขั้นตอนการเตรียมตัวเข้ารับบริการ
1.ยื่นบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์
https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/main.php
2.ตรวจสุขภาพร่างกายให้เรียบร้อย
3.จองคิวเพื่อเข้ารับบริการ

________________________________________
Facebook: http://facebook/thehubrangsit/ 

Instagram: https://bit.ly/2EQRTRz 

Youtube: https://bit.ly/2WmIg83

Menu